شنبه چهارم آبان ۱۳۸۷

بارم بندی درس ریاضیات سال اول دبیرستان ( کتاب جدید )

بارم درس رياضیات 1  سال تحصيلي 88-1387

فصل

عناوين

پاياني نوبت اول

پاياني نوبت دوم

شهريور

اول

از اعداد طبيعی تا پايان اعداد اعشاری

5/1

1

2

اعداد حقيقی- تقريب های اعشاری اعداد حقيقی

1

نمادها و زبان رياضی

5/1

دوم

از ابتدای فصل تا پايان تفاضل مجموعه ها

5/1

-

5/1

مجموعه های متناهی و نامتناهی مشخص کردن مجموعه ها

5/1

-

سوم

توان رسانی وقواعدآن

5/1

1

2

نمادعلمی

5/0

ريشه گيری

5/1

چهارم

تفريق و قرينة اعداد- تقسيم و معکوس اعداد

5/0

2

3

عبارت های جبری

5/2

اتحادها و تجزيه

3

پنجم

معادله

1

1

75/1

رابطة خطی

5/2

از شيب تا پايان خط های عمود برهم

-

5/2

25/2

دستگاه معادلات خطی دو مجهولی- فاصلة دونقطه

-

5/1

ششم

نسبت های مثلثاتی

-

3

2

هفتم

ازابتدای فصل تا پايان ساده کردن عبارت های گويا

-

5/1

2

از ابتدای تقسيم چندجمله ای ها تا پايان فصل

-

5/1

هشتم

معادلات درجة دوم وحل آن ها

-

3

2

نهم

نامعادلات درجة اول

-

2

5/1

جمع

20

20

20

 منبع : سایت گروه برنامه ریزی و هماهنگی دوره متوسطه و پیش دانشگاهی وزارت آموزش و پرورش

به آگاهی همکاران محترم می رسانیم که جهت رفع اشکالات چاپی کتاب ریاضیات سال اول دبیرستان فایل زیر را دریافت نموده و نسبت به اصلاح کتاب اقدام نمایند.

پیوند اصلی: http://math-dept.talif.sch.ir/opinion/eshkalat.pdf

 پیوند کمکی: http://riaziaat.persiangig.com/Riazi1/eshkalat%20riazi1.pdf

منبع:گروه رياضي دفتر برنامه ريزي و تاليف كتب درسي

نوشته شده توسط علی صیافی در 23:46 |  لینک ثابت   •